Agenda‎ > ‎

Programme

Day 1 - May 31

Location/Místo konání: The Moravian Library, Kounicova 65a  


Opening Speech/Úvodní slovo                                                                                         10:00 - 10:30

Kateřina Kalistová, Ministry of Culture, First Deputy Minister /náměstkyně ministra kultury ČR

Petr Vokřál, Mayor of Brno/primátor města Brna

Tomáš Kubíček, director of the Moravian Library/ředitel Moravské zemské knihovny


Session I                                                                                                                                  10:30 – 13:30

National librarian concepts for 2016–2020 period/Národní koncepce knihoven na léta 2016–2020                                                                                                                                  

Chair/předsedá: Tomáš Kubíček


10:30 – 11:00     Skučková, Blanka – Richter, Vít

Preparation of the Concept of the Development of Libraries in the Czech Republic  for 2016–2020 with an Outlook to 2025

Příprava Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2016–2020 s výhledem do roku 2025

11:00 – 11:30     Ślaska, Katarzyna - Myśliwska, Anna

Digital Cooperation in the Digital Era
                                        
Digitální spolupráce v digitálním věku


11:30 – 12:00     coffee break


12:00 – 12:30     Gondová, Daniela 

Strategy for the Development of the Slovak Librarianship for the years 2015–2020

Strategie rozvoje slovenského knihovnictví v letech 2015–2020)

12:30 – 13:00     Dancs, Szabolcs 

Improving Direct and Indirect Impacts of Libraries on Culture and Society

Zvyšování přímého a nepřímého dopadu knihoven na kulturu a společnost)

13:00 – 13:15     Foltýn, Tomáš 

All About the Books! A Few Ideas About the International Cooperation of Formal Visegrad Countries with Library Books Collections

Vše o knihách! Několik nápadů pro mezinárodní spolupráci členských států Visegrádské skupiny v oblasti knihovních sbírek

13:15 – 13:30     Androvič, Alojz - Kvašová, Zuzana et all. 

4 Digital Heritage

4 digitální dědictví

 

13:30 – 15:00     Lunch

 

Poster Session                                                                                                                        15:00 – 16:00

Chair/předsedá: Soňa Šinclová


1.  Andrejčíková, Naděžda

Changes in the Library Environment and their Impact on Library Information System

Změny prostředí knihoven a jejich dopad na knihovnický informační systém

2.  Lengyel, Réka 

Rediscovered Treasures: The Library of Farkas Széll Available on Google Books

Poklady znovu objevené: Farkas Széllova knihovna (Knihovna Kubelíkov-Széllova) k dispozici         na Google Books

3.       Béres, Judit 

  Central Europe 2020 Bibliotherapy Project

  Biblioterapeutický projekt Střední Evropa 2020)

4.       Planková, Jindra – Hrabinová, Světlana – Kovářová, Martina 

  Education Towards Vocational (non)qualification

  Vzděláním k profesní (ne)kvalifikaci

5.       Jávorka, Brigitta 

  The Relevance of the Local Library for the Different Subgroups of the Community

  Relevance lokální knihovny pro různé podskupiny komunity)

6.       Feberová, Jitka – Korhoňová, Lucie – Urválek, Petr – Papík, Richard 

  Information Literacy and Open Access Concepts at Charles University

  Informační gramotnost a volně přístupné zdroje na Karlově univerzitě


16:00 – 16:30     coffee break

 

Session II                                                                                                                              16:30 - 18:30

Legal Aspects of Digitization/Právní aspekty digitalizace                                                                         

Chair/předsedá: Vít Richter

                                                                                                                                    

16:30 – 17:30     Rydén, Jerker 

Are Digital National Libraries a Vision or a Utopia?

 Jsou digitální národní knihovny vizí nebo utopií?

17:30 – 17:45     Stodola, Jiří

Legal Aspects of Digitization of Documents and Digital Libraries for Visually Impaired Users

Právní aspekty digitalizace dokumentů a digitálních knihoven pro zrakově postižené uživatele

17:45 – 18:00     Matušík, Zdeněk 

Digital Libraries in the Czech Republic: Copyright Framework Development

Digitální knihovny v České republice: vývoj autorskoprávního rámce

 

18:00 – 18:30    Discussion

  

 20:00                   Social Evening in The Moravian Library

 

Day 2 - June 1

Location/Místo konání: Hotel Slovan, Lidická 23Session III                                                                                                                                                9:00 - 12:00  

Central Virtual Instruments/Centrální portály                                                                                                Chair/předsedá: Bohdana Stoklasová                                         

9:00 – 10:00    Tolonen, Erkki – Maijala, Ere 

From Headache to Open Source

Od bolesti hlavy k open source

10:00 – 10:15     Žabička, Petr – Žabičková, Petra 

Knihovny.cz – Discovery Portal for Czech Libraries

Knihovny.cz – Centrální portál pro české knihovny

 

10:15 – 10:45     coffee break


10:45 – 11:00     Bednárik, Richard – Suchá, Linda 

Slovakiana – The Portal of Cultural Heritage of Slovakia and Activities of the Copyright Centre from the Viewpoint of Libraries

Slovakiana – portál kulturního dědictví Slovenska a aktivity centra pro autorská práva z pohledu knihoven

11:00 – 11:15     Simon, András

Reuse of Experiences of Shared Cataloguing, Common Webcatalogs and National Aggregators in Museums and Libraries from Software Developers' Perspective 

Opakované využití zkušeností se sdíleným katalogizováním, spojenými webovými katalogy a národními agregátory v muzeích a knihovnách z hlediska vývojářů softwaru

11:15 – 11:30     Lhoták, Martin 

The Czech Digital Library: Aggregation and Dissemination of Digital Content from the Czech Libraries

Česká digitální knihovna – agregace a zpřístupnění digitálního obsahu z českých knihoven

11:30 – 11:45    Psohlavec, Tomáš 

Manuscriptorium digital library

Digitální knihovna Manuscriptorium

11:45 – 12:00     Václavík, Igor 

A common Web Portal V4DPL+ of V4 Countries Parliamentary Documents

Možnosti spolupráce knihoven zemí V4 Visegradská digitální parlamentní knihovna +

 

12:00 – 13:30     Lunch

 

Session IV                                                                                                                             13:30 - 16:00

Professional Librarian/Profesionální knihovník                                                          

Chair/předsedá: Adéla Dilhofová    

                                                                                                            

13:30 – 13:45     Glončák, Luboš – Rohoňová, Ludmila 

Librarian of the 21st Century: How digitization Changes Librarian Work

Knihovník 21. století: Jak digitalizace mění práci knihovníka)

13:45 – 14:00     Frk, Branislav 

Professional Librarian as a Knowledge Worker

Profesionální knihovník jako znalostní pracovník

14:00 – 14:15     Lauková, Olga - Snopková, Blanka 

Education of Librarians and Information Specialists vs. the Trend, Requirements,  and Demands of              a Modern Library

Vzdělávání knihovníků a informačních specialistů vs. trendy,  požadavky a potřeby moderní knihovny) 


14:15 – 14:45     coffee break

 

14:45 – 15:00     Hajdu Barát, Ágnes 

Competencies for Librarians and Education form in the Master Level

Kompetence knihovníků a forma vzdělání v magisterském stupni

15:00 – 15:15     Houšková, Zlata 

Lifelong Learning for Librarians in the Czech Republic – A New Stage?

Celoživotní vzdělávání knihovníků v ČR – nová etapa?

15:15 – 15:30     Krajna, Tamara – Matković-Mikulčić, Katica – Mišetić, Marijana – Nevia, Raos 

Librarians and Professional Ethics in Croatia

Knihovníci a profesní etika v Chorvatsku

 

15:30 – 16:00     Final discussion

ĉ
Soňa Šinclová,
29 May 2016, 01:22
Comments