Agenda

1. Forms of possible cooperation among libraries in the V4 in the context of the national librarian concepts for the 2016 – 2020 period


Transformations of concepts of library work in a situation of change of the statute and function of libraries in society, possible responses to new tools and technologies in librarianship and their use. The position of librarian work in relation to the cultural policy of the state and remodelling of the relationship between the library/librarian and the reader. The position of libraries in the world of the 21st century.


2. Central virtual instruments for accessing the values of cultural heritage

Modern technology allows in a previously unprecedented scale the centralisation of sources of information, and the provision of online services. This trend is present also in libraries that build increasingly sophisticated portals, bring together information and services not only of libraries but also of other originators. This block of the program thematises methods, ways and opportunities of aggregation and centralized access to cultural heritage and associated services, problems and possible solutions, as well as the issue of building of multinational portals.


3. Legal aspects of digitisation

The program block opens the question of access to copyrighted works in digital form through libraries, the issue of orphan works, works unavailable in the market, lending of e-books from domestic production, negotiations with authors, publishers, distributors, concluding of cumulative licenses for access to digital documents, and the price of licenses. The attention will be also paid to legislation of collecting, permanent preservation and accessibility of born digital documents (e-deposit), archiving and accessibility of the website linked to copyright and data protection – current status, experience, perspectives.


4. Professional librarian – the object and subject of the educational process

One of the most important aspects of the development of librarianship is the cooperation of vocational and library schools. Their curricula must reflect the current needs in the field and also they have to monitor future trends so that graduates could find long-term use in practice. Therefore we welcome contributions that describe real cooperation, examples of good practice and projects jointly implemented by libraries and academic institutions with a direct impact in the field, and on the personal growth of the students.
1. Podoby, možnosti a spolupráce knihoven V4 v kontextu národních knihovních koncepcí na období 2016-2020


Proměny koncepční knihovnické práce v situaci, kdy se mění statut a funkce knihoven ve společnosti, možnosti reakce na nové nástroje a technologie knihovnictví a jejich využití. Pozice knihovnické práce ve vazbě na kulturní politiku státu a remodelovaní vztahu mezi knihovnou/knihovníkem a čtenářem. Pozice knihoven ve světě 21. století2. Národní portály pro zpřístupnění kulturního dědictví

Moderní technologie umožňují v dříve nebývalé míře centralizovat zdroje informací a poskytování online služeb. Tomuto trendu se nevyhýbají ani knihovny, které budují stále dokonalejší portály, sdružující informace a služby nejen knihoven, ale i dalších původců. Tento programový blok tematizuje metody, cesty a možnosti agregace a centralizovaného zpřístupnění kulturního dědictví a služeb s ním spojených, problémy a možnosti řešení, stejně jako i problematiku budování nadnárodních portálů.3. Právní aspekty digitalizace

Programový blok otevře otázky zpřístupnění autorsky chráněných děl v digitální podobě prostřednictvím knihoven, problematiku osiřelých děl, děl nedostupných na trhu, půjčování e-knih z domácí produkce, vyjednávání s autory, nakladateli distributory, uzavírání hromadných licencí na zpřístupnění digitálních dokumentů, ceny licencí. Pozornosti by neměla uniknout ani legislativa pro shromažďování, trvalé uchování a zpřístupnění born digital dokumentů (e-depozit), archivace a zpřístupnění webu s vazbou na autorské právo a ochranu osobních údajů - současný stav, zkušenosti, výhledy.


4. Odborných knihovník – objekt i subjekt vzdělávacího procesu

Pro vývoj knihovnictví je velmi důležitá spolupráce praxe a knihovnických škol, jejich kurikula musí reflektovat aktuální potřeby oboru a zároveň musí sledovat budoucí trendy, aby absolventi nacházeli uplatnění trvalé uplatnění. Vítány jsou tedy příspěvky, které popisují reálnou spolupráci, příklady dobré praxe a projekty společně realizované knihovnami a akademickou sférou s přímým dopadem na oboru a osobnostní růst studentů.
Subpages (1): Programme