Introduction

The Moravian Library was tasked by the Ministry of Culture of the Czech Republic to prepare in 2016 the 6th annual meeting of the librarians of the V4+ countries. The main theme of the conference is Libraries V4+ in the decoy of the digital age. The conference will take place in Brno from 31st May to 1st June 2016.The specialized framework of the conference consists of several thematic blocks, which currently determine the nature of librarian work and provide a basis not only for the national but also for international cooperation. Our goal is to create a discussion forum, on which we could share the mutual experience and which could also provide an opportunity to look at our work in a broad context and promote the further functioning of the librarian network as a tool for international cooperation.

There is no conference fee.
Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury České republiky a ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a Kabinetem informačních studií a knihovnictví FF MU připravuje pro rok 2016 VI. ročník tradičního setkání knihovníku zemí V4+, které si jako hlavní téma zvolilo „Knihovny v zemích V4+ v nástrahách digitálního věku“. Konference se uskuteční v Brně ve dnech 31. května – 1. června 2016.

Odborný rámec konference je proponován do několika tematických bloků, které v současné době určují charakter knihovnické práce a poskytují bázi nejenom pro národní, ale i pro mezinárodní spolupráci. Rádi bychom spolu s Vámi vytvořili základ pro diskuzní fórum, v němž by se mohly zúročit naše vzájemné zkušenosti, které by poskytlo možnost nahlížet na naši práci v širších souvislostech a podpořilo další fungování knihovnické sítě jako nástroje nadnárodní spolupráce.

Není vybírán konferenční poplatek.

Konference je spolufinancována Mezinárodním Visegradským Fondem

Partneři projektu: